Warszawa, dnia 25.05.2018

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Internets Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa:

 

 1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod mailem gdpr@zgoda.group.
 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • spełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 1. Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 • do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,
 • do celu spełnienia obowiązków podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku,
 • do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 • w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych obowiązek prawny.

Warszawa, dnia 25.05.2018

Administratorem Twoich danych osobowych jest Veriti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa:

 

 1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod mailem gdpr@zgoda.group.
 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • spełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 1. Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 • do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,
 • do celu spełnienia obowiązków podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku,
 • do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 • w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych obowiązek prawny.

Warszawa, dnia 25.05.2018

Administratorem Twoich danych osobowych jest zgoda.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa:

 

 1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod mailem gdpr@zgoda.group.
 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • spełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 1. Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 • do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,
 • do celu spełnienia obowiązków podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku,
 • do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 • w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 • do marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych obowiązek prawny.

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536149, posługująca się numerem NIP: 527-272-65-70 oraz adresem e-mail it@zgoda.net (dalej zwana „ADO”).

II-Inspektor Ochrony Danych:

Od 25 maja 2018 roku będziesz mogła/mógł kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail gdpr@zgoda.group, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III-Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników,
 3. prowadzenie analiz statystycznych,
 4. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO
 5. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności.

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 1. analizy Twojej aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas
 2. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
 4. prowadzenia analiza statystycznych –  przez okres 30 dni od daty ich zebrania
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO – do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu
 6. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności –  do czasu upływu terminów przedawnienia.

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 3. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 6. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 8. W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

IX – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych:

Będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

404...

No Results Found

Nie znaleziono szukanej strony.

Suzuki Warszawa. Odwiedź nasz salon

O nas.

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras justo odio dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Nasze usługi.

Smog Check & Oil Change

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et

Smog Check & Oil Change

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et

Smog Check & Oil Change

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et

Smog Check & Oil Change

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et

Aktualności.

Donec id elit non mi porta gravida at egeum sociis natoque penatibus et magnis dis

Oil Change & Smog Test

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

Tire Fills & Replacements

Cras ultricies ligula sed magna dictum portarta.

Inspections & Tune Ups

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

Skontaktuj się.

22 877 24 84

adres@email.com

Pon – Pt: 10.00 – 18.00

Sob: 10.00 – 15.00

Nd: Zamknięte

Aleja Prymasa Tysiąclecia 74.

01-424 Warszawa

Wybierz odpowiednią kategorię

Zostaniesz przekierowany do właściwego działu FAQ

Problem z pocztą, siecią

Zapomniałeś hasła? E-maile się nie ściągają? Brak sieci? I wiele innych…

Problem ze sprzętem

Monitor nic nie wyświetla? Kabelki źle połączone? Komputer się nie włącza? I wiele innych…

Problem z bezpieczestwem moich danych

Dostałem dziwnego e-maila. Mój laptop został zalany. I wiele innych..

Problem z backup, przeniesieniem danych itp.

Brakuje miejsca na dysku? Mój szef chce, bym oddał swój komputer? Audyt w firmie i weryfikacja? I wiele innych…

Dział pomocy technicznej

Skonsultuj się bezpośrednio z działem pomocy technicznej

Pobierz program do pomocy zdalnej:

 Systemy Windows

 Systemy MacOS

    Systemy Android

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Wypełnij i wyślij poniższy formularz.
Zobacz więcej
Zobacz więcej

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dział ogólny

1. Moja skrzynka pocztowa jest pełna, poczta nie działa i trafiłem na czarną listę – co mam zrobić?
Twoja poczta przestała spełniać Twoje potrzeby biznesowe, skrzynki mają za małą pojemność, przez co nowe maile nie docierają do Ciebie, a trafienie na czarną listę zdarza się nieprawidłowo zarządzanym serwerom pocztowym.
Przejdź z nami do usługi Office 365, która gwarantuje w podstawowym pakiecie 50GB skrzynki pocztowe, skanery antywirusowe i antyspamowe, synchronizacje z innymi urządzeniami (w tymi z Twoim telefonem iphone/android) oraz udostępnianie kalendarzy – swoim pracownikom i wiele innych opcji pracy grupowej. Za bezpieczeństwo i wydajność serwerów pocztowych odpowiada Microsoft.
Nasz zespół przeprowadzi dla Ciebie migracje obecnej poczty do usługi Ms Office 365, tak abyś nie stracił ani jednego maila.
Będę pracował z domu a potrzebuje dostępu do danych z komputera w firmie
Usługa One Drive dostępna w podstawowym pakiecie Microsoft Office 365 Essential umożliwi Ci trzymanie swoich danych w chmurze i dostęp do nich zarówno z komputera firmowego jak i domowego, a nawet telefonu czy tabletu. Razem z możliwością udostępniania pliku innym i wspólnej pracy na dokumencie. Przesyłane dane będą zaszyfrowane, a dostęp możesz zabezpieczyć dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, co spełnia rekomendacje RODO.
Pomożemy wdrożyć w Twojej firmie usługę One Drive, prze migrujemy dane i nauczymy korzystać z funkcjonalności, jakie daje pakiet Office 365.
Komputer bardzo wolno pracuje, a ja mam bardzo ważny projekt
Podłączymy się do Ciebie zdalnie poprzez zabezpieczone połączenie i usuniemy problem od ręki. Jeśli nie będzie to możliwe wyślemy kuriera z komputerem zastępczym, a Twój zabierzemy do naprawy. Jeśli nie będzie ona możliwa zaproponujemy biznesowy model komputera z 3 letnia gwarancja producenta. Przeniesiemy Twoje dane ze starego komputera na nowy, skonfigurujemy go do wydajnej pracy. Zadbamy o zniszczenie starego dysku z danymi i utylizacje uszkodzonego komputera.

Dla kogo?

Przenosząc swój biznes do chmury i współpracując z nami zwiększysz wydajność i szybkość swojej pracy, a zaoszczędzony czas będziesz mógł wykorzystać na rozwijanie swojej firmy. Twój sukces jest także naszym sukcesem, dlatego znalezienie rozwiązania odpowiedniego dla Twojego biznesu oraz spełnienie Twoich oczekiwań jest naszym głównym celem.

Usługi chmurowe realizowane są przez any.cloud, który posiada swoje biura w Danii, Polsce i Czechach. Wszyscy razem tworzymy międzynarodową firmę obsługującą ponad 400 klientów z całego świata, którzy utrzymują w naszej infrastrukturze ponad 1200 serwerów wirtualnych.

Jakie są korzyści?

Oszczędność

 • Nie musisz inwestować w infrastrukturę IT i serwery. Przenosząc swój biznes do chmury, nie martwisz się o serwisowanie sprzętu i obsługę infrastruktury, a o słowie “awaria” możesz zapomnieć.
 • Chmura to także zespół specjalistów. W ramach rozwiązań w chmurze otrzymujesz profesjonalną opiekę specjalistów IT i administratorów. W razie potrzeby pomogą Ci także z Twoimi aplikacjami. 
 • Jeśli zdecydujesz się na chmurę, Twój zespół IT nie musi być tak rozbudowany. Zaplecze technologiczne możesz outsourcować do firmy takiej jak any.cloud, specjalisty w dziedzinie IT. Zaoszczędzony budżet możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu i kluczowych kompetencji. 

Bezpieczeństwo

 • Przetwarzanie danych w chmurze to bezpieczeństwo Twoich danych pod kątem dostępu fizycznego oraz zabezpieczenie przed cyberatakami. Ogólnoświatowe standardy jakości, z którymi jesteśmy zgodni oraz certyfikaty, które uzyskaliśmy to m. innymi ISO 27002, ISAE 3402. Oferujemy bezpieczną przestrzeń dla Twoich danych i systemów w centrum danych o wysokim stopniu zabezpieczeń, zgodnym z normą ISO 27001, InterXion w Danii. Dane twojej firmy są chronione 24 godziny na dobę, zabezpieczone przed zalaniem, kradzieżą, ogniem, atakami hakerskimi, itp. Twoje dane są bezpieczniejsze u nas niż u Ciebie. 
 • W niedalekiej przyszłości rozwiązania chmurowe mogą zastąpić tradycyjne gromadzenie dokumentacji papierowej w segregatorach i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa tych danych. 
 • Nasze rozwiązanie jest gotowe na GDPR, po polsku zwane RODO. W ramach usług dostajesz pełny pakiet zgodności potwierdzający, że jako firma przetwarzamy Twoje dane legalnie i zgodnie z prawem unijnym. 

JAK WSPÓŁPRACUJEMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus congue, ipsum a finibus elementum, nunc lorem sagittis arcu, euismod pulvinar orci lacus a purus. Proin iaculis elit nunc, at sodales eros finibus id. Integer ultrices massa in turpis ornare, non congue enim vestibulum. Etiam euismod velit eu quam finibus feugiat. Ut posuere posuere sem et porta. Etiam at interdum est. Donec rutrum ultricies tempor. Phasellus ullamcorper ex quis dolor sollicitudin tincidunt. Etiam hendrerit sodales eros, non condimentum sem luctus non. Etiam vitae magna tortor. Quisque suscipit risus sed facilisis pulvinar. Maecenas blandit, ipsum sed luctus scelerisque, ipsum justo ullamcorper sapien, nec convallis ex mi eget mi. Donec scelerisque pretium velit sed maximus. Vivamus varius orci eu metus pharetra, rhoncus ultrices eros aliquam. Etiam pellentesque dui ut mi tincidunt, sed blandit turpis egestas. Proin vitae ullamcorper mi, vitae porta nisi.

ZGODA.GROUP

ul. Efraima Schroegera 28
01-822 Warszawa

biuro@zgoda.group
Tel.: +48 22 120 23 33

NIP: 527 27 26 570
REGON: 360382008

Obsługa klienta

it@zgoda.group
Tel.: +48 22 120 23 33

FORMULARZ KONTAKTOWY

Firma / PodmiotOsoba fizyczna

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Dla kogo?

 

Outsourcing zwiększa skuteczność i efektywność pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzenia biznesu. Outsourcing IT polega na przekazaniu obowiązków administrowania systemami oraz infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie specjalizującej się w tym zakresie. Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcy skoncentrowanie się na obszarach podstawowej działalności firmy oraz wykorzystanie zaoszczędzonych zasobów i środków finansowych do realizacji głównych celów biznesowych.

Jakie są korzyści?

Oszczędność

 • Pełna przewidywalność kosztów. Klient otrzymuje zestawienie budżetu na kolejny rok, w tym: koszty stałej obsługi, odnowienia licencji, wymiany sprzętu, umowy z dostawcami usług itp. Dodatkowo, z dużym wyprzedzeniem wie, jakie będzie ponosić ogólne koszty w związku z funkcjonowaniem własnych systemów informatycznych.
 • Niskie koszty zarządzania. Kierunki i cele, do których zmierza IT firmy, zostają jasno sprecyzowane. Wszystkie zakupy i wdrożenia dokonywane są pod kątem realizacji planu, dąży się do homogenizacji infrastruktury, co przekłada się na prostotę zarządzania środowiskiem informatycznym.
 • Niższe ceny zakupów. Współpraca z globalnymi dystrybutorami sprzętu i oprogramowania gwarantuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Oferowany przez nas outsourcing IT umożliwia uzyskanie cen specjalnych.
 • Odpadają koszty pracownicze.
 • Pełna kontrola kosztów outsourcingu IT.

Bezpieczeństwo

 • Transparentność i przejrzystość w świetle prawa. Outsourcing eliminuje nieprawidłowości przedsiębiorstwa w obszarze IT, ponieważ działamy zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Spokój. Zaawansowany system zdalnego monitoringu wraz z pełną dokumentacją gwarantuje minimalizację przestojów w pracy spowodowanych awariami.
 • Gwarancja ochrony danych i zachowania ciągłości biznesu. Bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych jest dla przedsiębiorstwa kluczową kwestią. Działamy w oparciu o metody best practice, które sprawdzone zostały przez nas oraz tysiące firm informatycznych z całego świata.

JAK WSPÓŁPRACUJEMY

Zapoznaj się z naszymi outsourcingowymi modelami współpracy i wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie.

Model podstawowy dla małych firm, bez rozbudowanej infrastruktury informatycznej.
Nasz zespół przeprowadzi krótki audyt IT, na podstawie którego określi najważniejsze dla Ciebie punkty infrastruktury Informatycznej. Przygotujemy dokumentacje i inwentaryzacje Twojego sprzętu.
Uprościmy i uporządkujemy jednorazowo infrastrukturę, aby wyeliminować słabe punkty i potencjalne awarie. Uruchomimy monitoring kluczowych elementów – np. łącza internetowego i routera, albo komputera księgowej.
Po porządkach przejdziemy w tryb w którym rozliczamy się za wykonane prace, zlecone przez pracowników.

 

Model dla firm średnich, pracujących w wymagającym biznesie.
Po pierwszym audycie, ustalamy zakres comiesięcznych prac, obejmujących regularne przeglądy infrastruktury informatycznej (aktualizacje serwerów i urządzeń sieciowych) oraz stałe terminy obecności naszego specjalisty help – desk w Twoim biurze, poza codzienną dostępnością telefoniczną.
Dzięki takiemu podejściu uzyskujesz stały, zaplanowany koszt obsługi IT, który zapewnia utrzymanie i zabezpieczenie kluczowej infrastruktury IT, a także wygodniejsze i efektywniejsze wsparcie help-desk dla pracowników, które nie tylko pomaga rozwiązywać problemy, ale pomaga optymalizować i ułatwiać ich prace.
Dodatkowe projekty, które pojawią się w przyszłości (np. przeprowadzka) planowane i rozliczane są oddzielnie. Dzięki dostępowi do swojego opiekuna na poziome Dyrektora IT, klient ma dostęp do profesjonalnych konsultacji obejmujących planowanie rozwoju i budżetu IT.

 

Model dla firm średnich i dużych – outsourcing całego działu IT.
W takim modelu dostarczamy cały zespół IT (od pierwszej linii wsparcia, inżynierów systemowych i kierownika IT) który w całości jest dedykowany do pracy w siedzibie klienta, gwarantując 100% dostępność, zaplanowanie zastępstw podczas urlopów, szkolenia i rekrutacje nowych członków zespołu. Dzięki temu  modelowi nie musisz płacić np. za pełen etat specjalistów, którzy nie są potrzebni na co dzień (np. zaawansowanych administratorów baz danych  czy specjalistów od bezpieczeństwa). Możemy samodzielnie zbudować dla Ciebie cały dział, albo dostarczać np. tylko sam zespół pierwszej linii wsparcie wg wymagań klienta (dostosowanie godzin dostępności, języka pracowników i innych parametrów).

Zgoda.group - usługi informatyczne

O nas

Zgoda.Group to cztery firmy informatyczne, które w jednej grupie łączą wiedzę, umiejętności i doświadczenie swoich wyspecjalizowanych pracowników. Od 16 lat jesteśmy na rynku usług informatycznych i nieustannie się rozwijamy, aby wyznaczać standardy najlepszej współpracy z Naszymi Klientami.

Posiadamy zespoły specjalistów z różnych obszarów IT, a sprawna współpraca, jaką gwarantuje jedna grupa, wpływa na najwyższej jakości obsługę Klientów oraz zapewnia sprawną i profesjonalną realizację, nawet najbardziej odważnych projektów.

Nasze doświadczenie z różnych dziedzin informatyki oraz współpracy z Klientami z różnych branż, umożliwiło wypracowanie doskonałych i sprawdzonych rozwiązań, czego najlepszym dowodem jest satysfakcja naszych Klientów.

Mówią o nas liczby

Działamy na rynku B2B od 2001 roku i wciąż mamy zapał i entuzjazm jak wtedy! Obsługujemy ponad 400 klientów z całej Europy. Świadczymy wyspecjalizowane usługi informatyczne, oferując jako Grupa kompleksową obsługę IT.

Lat doświadczenia

Rozwiązanych problemów

Firm nam zaufało

Spółki

ZGODA.GROUP to 4 firmy

ZGODA.GROUP to 4 firmy wyspecjalizowane w różnych dziedzinach informatyki. Jako Grupa oferujemy pełen wachlarz usług informatycznych, aby nasi Klienci otrzymywali wsparcie w każdym aspekcie swoich potrzeb. Sprawdź poniżej w jakich usługach informatycznych specjalizują się nasze spółki:

  Współtworzymy rynek IT już od 16 lat. Poznaliśmy się na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Obecnie zatrudniamy ponad 20 specjalistów IT. Naszą dewizą jest partnerska współpraca z Klientem. Przez lata wypracowaliśmy wewnętrzne standardy i metody efektywnego działania, ponieważ informatykę rozumiemy jako narzędzie, które wspiera prowadzenie biznesu i ułatwia je, zamiast komplikować. Dzięki temu kompleksowe usługi informatyczne, które świadczymy, stają się wsparciem biznesowym dla naszych Klientów.
  Firma VERITI istnieje od 2009 roku. Zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem Firm w sprzęt IT oraz oprogramowanie renomowanych marek. Zamówiony towar dostarczamy na terenie całego kraju, zarówno do małych i dużych firm, jak i Klientów indywidualnych; bezpośrednio oraz poprzez nasz sklep internetowy sklep.zgoda.group. Nasze usługi są szyte na miarę w zależności od potrzeb Klienta i budżetu. Przykładamy szczególną wagę do relacji z naszymi Klientami i zachęcamy do dołączenia do ich grona.
  Any.cloud dostarcza profesjonalne usługi chmurowe certyfikowane przez ISO dedykowane klientom biznesowym. Pomagamy zabezpieczyć dane Twojej firmy i zapewnić ciągłość działania biznesu. Współpracując z nami zwiększysz wydajność i szybkość swojej pracy, a zaoszczędzony czas będziesz mógł wykorzystać na rozwijanie swojej firmy. Twój sukces jest także naszym sukcesem, dlatego znalezienie rozwiązania odpowiedniego dla Twojego biznesu oraz spełnienie Twoich oczekiwań jest naszym głównym celem.

  Firma TheIntertnets to zespół ludzi z pasją, którzy wprowadzają w życie Twoją wizję firmy w Internecie. Łącząc zaawansowane technologie z efektowną oprawą wizualną staramy się osiągnąć dla Państwa najlepszy efekt. Tworzymy:

 • Strony WWW:
  • Landing page
  • Single page
  • Rozbudowane strony WWW z myślą o indywidualnych potrzebach klienta
 • Systemy CRM/ERP
 • E-commerce
 • Aplikacje mobilne
 • Interaktywne banery reklamowe

Nasi partnerzy

Nasi klienci

Kariera

Podoba Ci się to co robimy? Masz głowę pełną pomysłów? Chcesz dołączyć do zespołu ludzi kreatywnych?

Oferujemy inspirującą atmosferę, w pięknym dużym biurze z ogrodem i leżakami, z chillout room-em, w którym odpoczniesz i znajdziesz natchnienie oraz zespół, który jest otwarty na wszelkie pomysły i wspiera się w działaniach.

Obecnie szukamy osób na stanowiska:

Chcesz podjąc pracę w ZGODA.Group?

Wyślij swoje CV na adres praca@zgoda.group